Ekipa

Darja Ratajc

dipl. med. sestra
glavna medicinska sestra

Darja Ratajc

Darja Ratajc je diplomirala leta 1990 v Ljubljani in se istega leta zaposlila v Splošni bolnišnici Celje. Delala je na področju Intenzivne interne medicine, na področju preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb ter urgentne medicine. Ves čas se je dodatno izobraževala. Opravila je podiplomski tečaj hospitalne higiene, pridobila specialno znanje za triažno medicinsko sestro ter bila vrsto let članica Komisije za opravljanje strokovnih izpitov za poklic bolničarja in zdravstvenega tehnika. Sodelovala je pri pripravi standardov zdravstvene nege in je mentorica dijakom, pripravnikom in študentom zdravstvene nege. Ekipi medicinskega centra se je pridružila oktobra 2016. Vodilo pri njenem delu je zagotavljanje strokovne, kvalitetne in varne zdravstvene nege ter spoštljiv odnos do pacientov, njihovih svojcev ter sodelavcev.


mag. Nada Žemva

specialistka klinične logopedije

Nada Žemva

Mag. Nada Žemva, specialistka klinične logopedije, je zaposlena na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu republike Slovenije - Soča v Ljubljani. Področje njenega dela so nevrogene motnje govora in motnje požiranja, ki so posledica bolezni osrednjega živčevja.

Izobraževala se je na Pedagoški akademiji v Ljubljani. Ker v Sloveniji nismo imeli univerzitetnega študija logopedije, je študij nadaljevala na Fakulteti za defektologijo v Zagrebu, Oddelek za logopedijo. Z magistrsko nalogo "Ugotavljanje kvalitete življenja bolnikov po možganski kapi" je zaključila podiplomsko izobraževanje na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Na Medicinski fakulteti, Katedri za otorinolaringologijo v Ljubljani je opravila specializacijo klinične logopedije.

V njeni bibliografiji najdemo članke, ki predstavljajo različna področja nevrogenih motenj: motnje razumevanja, govora, branja in pisanja ter motnje požiranja. V knjigi "Rad bi povedal" so podrobni opisi motenj in predlogi za premagovanje težav, tako za bolnike po preživeli možganski kapi kot tudi za njihove svojce.

Mag. Nada Žemva je že drugi mandat predsednica Društva logopedov Slovenije in članica Sekcije za nevrogene motnje in motnje požiranja pri Društvu logopedov. V International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP) je članica odbora za afazijo. Sodeluje tudi v Collaboration of Aphasia Trialists (CATs) v delovni skupini, ki se poglobljeno ukvarja s posledicami, ki jih prinaša afazija na človekovo življenje in življenje njegovih najbližjih.


Barbara Kočar

dipl. fiziot.
vodja fizioterapije

Barbara Kočar

Leta 2001 je diplomirala na Visoki šoli za zdravstvo (VŠZ) v Ljubljani. Delovne izkušnje je pridobila na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu-Soča, na oddelku za rehabilitacijo pacientov z okvaro hrbtenjače, kjer je bila zaposlena od leta 2001 do 2015. Od leta 2007 do 2015 je bila strokovna sodelavka Visoke šole za zdravstvo za klinične vaje s področja fizioterapije. Od diplome na VŠZ svoje znanje nenehno izpopolnjuje z različnimi izobraževanji. Znanje je najprej dopolnila z nevrofizioterapevtskim izobraževanjem PNF in ortopedsko medicino Cyriax, kasneje pa tudi z drugimi manualnimi pristopi, kot so miofascialne prožilne točke, obravnava brazgotin, limfna drenaža, kinesio taping in manipulacija fascij. Aktivno je sodelovala na Kongresu fizioterapevtov Slovenije in tudi pri drugih izobraževanjih v obliki predavanj in delavnic. Napisala je tudi nekaj strokovnih člankov s področja okvare hrbtenjače. Od leta 2016 dela v Termah Dobrna, kjer je vodja fizioterapije in mentor študentom kliničnih vaj Zdravstvene fakultete in Alma Mater Europaea iz fizioterapije.


Marija Ocvirk

dr. med., specialistka ginekologije in porodništva Terme Dobrna

Marija Ocvirk

Marija Ocvirk je specialistka ginekologije in porodništva, zaposlena v Termah Dobrna. Medicinsko fakulteto je končala v Ljubljani leta 1981, specializacijo iz ginekologije pa zaključila leta 1990. Po opravljenem specialističnem izpitu je bila leto dni na izpopolnjevanju v Leverkusnu v Nemčiji, od leta 1994 je delala na ginekološko-porodniškem oddelku Splošne bolnišnice Celje, kjer je bila vodja perinatologije in namestnica predstojnika oddelka.

Njeno vodilo pri delu je nenehno učenje in izpopolnjevanje na različnih strokovnih področjih. Aktivno in pasivno se udeležuje številnih izobraževanj v Sloveniji v organizaciji Združenja ginekologov in porodničarjev, na Novakovih dnevih, na področju ultrazvočne diagnostike ploda. Dvakrat se je udeležila tečaja iz ultrazvoka pri prof. Kypros Nikolaidesu v Londonu na The Fetal Medicine Foundation.

Leta 1999 je opravila Mednarodno šolo akupunkture in moksibustije v Ljubljani in nato še šolo akupunkture in moksibustije na China Beijing International Acupuncture Training Centre v Pekingu.

Aktivno je sodelovala pri izvedbi projekta Novorojenčku prijazna porodnišnica s pripravo literature in poučevanjem medicinskega kadra na ginekološkem oddelku. Je glavni mentor specializantom ginekologije in porodništva.

Maja 2005 se je zaposlila v Termah Dobrna, kjer se ukvarja z rehabilitacijo žensk po ginekoloških obolenjih. Ženskam predpisuje terapije in spremlja njihovo rehabilitacijo po prebolelem raku na rodilih in raku dojk ali po ginekološki operaciji. Delo dopolnjuje z dispanzerjem na primarnem nivoju, ravno tako v Termah Dobrna.

V Termah Dobrna je s sodelavci pripravila programe za večjo rodnost, pripravo na porod, za ženske v menopavzi, program za obnovitveno rehabilitacijo po operaciji raka na dojkah.

Poleg svojega rednega dela se ukvarja tudi z uvajanjem izboljšav kakovosti v zdravstvu v Termah Dobrna v povezavi s pridobitvijo mednarodne akreditacijo DNV.

Že na začetku strokovnega dela je spoznala, da je zelo pomembno nenehno izobraževanje in spremljanje strokovne literature, kar ji je bilo vselej v veselje in prid. Ugotovila je, da tako najbolje pomaga ženskam v njihovih težavah. Zaveda se, da k uspešnemu delu veliko prispeva tudi prijazen odnos tako do pacientk kot do sodelavcev. Pri delu se ji zdi pomembno, da zna prisluhniti stiskam in težavam svojih bolnic.


Ana Murko

dr. med., specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine

Ana Murko

Ana Murko, specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine, se je zdravniški ekipi Term Dobrna pridružila ob koncu leta 2016. Svojo zdravniško poklicno pot je pričela na Medicinski fakulteti v Mariboru. Študij medicine je zaključila novembra 2010 in januarja 2011 začela s pripravništvom, ki ga je opravljala v Splošni bolnišnici Celje in končala s strokovnim izpitom junija 2011. Septembra 2011 je pričela opravljati specializacijo iz fizikalne in rehabilitacijske medicine, novembra 2015 je naredila evropski izpit iz fiziatrije in specializacijo uspešno končala novembra 2016. Že med specializacijo je opravila osnovni tečaj akupunkture pri priznani šoli v Zagrebu in se udeležila več modulov Cyriaxove ortopedske medicine. Vpisana je na podiplomski študij Biomedicinske tehnologije na Medicinski fakulteti v Mariboru. Največji izziv pri delu z bolnikom ji predstavlja individualna obravnava posameznika v celoti in rešitev kompleksnih težav.


Iwona Ewa Kosi

dr. med., specialistka nevrologije

Iwona Ewa Kosi

Zaposlena je na Nevrološkem oddelku Splošne bolnišnice Celje kot vodja Enote za možgansko kap.

Leta 2000 je diplomirala na Medicinski Univerzi v Zabrzu na Poljskem. Specializacijo iz področja nevrologije je pridobila na Nevrološki Kliniki v Ljubljani leta 2009. Od leta 2009 do aprila 2014 je bila vodja nevrološkega odseka v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec.

Obravnava pretežno bolnike z vaskularno problematiko čeprav pri svoji vsakodnevni praksi zdravi tudi bolnike z demenco, demielinizacijskimi obolenji, glavoboli, obolenji hrbtenjače in druga nevrološka stanja.

Subspecialistično se ukvarja z redkimi boleznimi in od leta 2004 je članica tima v Centru za zdravljenje Fabryjeve bolezni.
Aktivno sodeluje z društvi bolnikov po možganski kapi ter društvom onkoloških bolnikov in domovi za ostarele. Dobro se zaveda pomena o ozaveščanju ljudi o dejavnikih tveganja za kardiovaskularna obolenja, zato vsako leto organizira akcije ozaveščanja laikov, v katerih opozarja na pomen pravočasnega prepoznavanja prvih znakov možganske kapi in dejavnike tveganja, ter primarno in sekundarno preventivo. Med prioritetno problematiko šteje tudi zgodnje prepoznavanje in zdravljenje demenc.


Leonarda Lunder

dr. med., spec. psihiatrije

Leonarda Lunder

Leonarda LUNDER, dr. med., spec. psihiatrije

Diplomirala je na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 1995. Specialistični izpit iz Psihiatrije je opravila leta 2003. V sklopu specializacije je opravila podiplomski študij iz psihopatologije in psihoterapije. Izobraževala se je iz vedenjsko kognitivne terapije, 2.stopnja.

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik je bila zaposlena od leta 1998 do leta 2009, od 2003 kot vodja oddelka. Od leta 2009 dela v Zdravstvenem domu Celje, kjer je trenutno predstojnica Enote za Psihiatrijo.


znan. svet. prof. dr. Adolf Lukanović

dr. med., svet., specialist ginekologije in porodništva

Adolf Lukanović

Po končanem študiju na Medicinski fakulteti v Ljubljani je opravil specializacijo iz ginekologije in porodništva. Podiplomski študij, smer uroginekologija je opravil na Medicinski fakulteti Sveučilišta v Zagrebu in leta 1991 postal magister znanosti. Oktobra leta 1998 je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani pridobil akademski naslov doktorja znanosti s področja ginekologije.

Od leta 1988 je bil vodja Oddelka za uroginekologijo na Ginekološki kliniki v Ljubljani, kjer je v klinično delo na področju diagnostike in zdravljenja urinske inkontinence prenesel nove diagnostične in operativne tehnike. Leta 2006 je postal predstojnik Kliničnega oddelka za ginekologijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana vse do leta 2008. Od takrat dalje je strokovni direktor Ginekološke klinike UKC Ljubljana.

Leta 2000 mu je Ministrstvo za zdravstvo Republike Slovenije podelilo naziv svetnik za aktivni prispevek na strokovnem, organizacijskem, pedagoškem in raziskovalnem področju. Leta 2001 pa mu je Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani podelila naziv docent ginekologije in porodništva. Strokovno se je izpopolnjeval v Londonu, Berlinu, Gradcu, Dunaju, Uppsali.


Čater Emil

dr. med., spec. nevropsihiater in akupunkturolog

Cater

Diplomiral je aprila 1963 na Medicinski fakulteti v Ljubljani.
Po končanem študiju se je zaposlil v ZD Celje kot splošni zdravnik. Leta 1967 se je zaposlil v Splošni bolnici Celje, na nevropsihiatričnem oddelku, kjer je 1970 leta končal specializacijo iz nevropsihiatrije.
Z delom je nadaljeval na nevropsihiatriji – oddelku za nevrologijo kot nevrolog.
Na nevrofiziološkem inštitutu v Ljubljani se je usposobil za delo v eloktroencefalografskem laboratoriju, katerega vodja je bil v matični ustanovi.
Od leta 1984 zaposlen v Termah Dobrna. Že pred prihodom v Terme je zaključil študij akupunkture. Svoje znanje iz akupunkture je nato nadgrajeval na seminarjih, ki so se redno izvajali v Termah Dobrna.
Do leta 1989 je bil v Termah Dobrna Center za akupunkturo. Te tečaje so vodili priznani in visoko usposobljeni akupunkturisti iz Kitajske.
Pozneje je razširil svoje znanje na shiatso terapijo in ayurvedo.
Sedaj opravlja delo nevrologa in akupunkturologa v samoplačniški ambulanti v Termah Dobrna.


Marija Šoštarič Podlesnik

dr. med., specialistka nevrologije

Maganja

Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med., je diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 1993.

Specialistični izpit iz nevrologije je opravila leta 2000 v Ljubljani. Od leta 1995 je bila zaposlena v intenzivni enoti na Nevrološkem oddelku v Splošni bolnišnici Celje, ob ustanovitvi Enote za možgansko kap (EMK) pa je bila vodja EMK.
Subspecialistično se že več kot 12 let ukvarja z nevrosonologijo.
Dve leti je bila zaposlena na Nevrološki kliniki, na Kliničnem oddelku za vaskularno nevrologijo, kjer je z dodatnim znanjem poglobila področje vaskularne nevrologije. Intenzivneje se je ukvarjala z bolniki, ki so potrebovali endovaskularne posege karotidne angioplastike in znotrajžilne posege zaradi intrakranialne žilne patologije.

Od marca 2014 je vodja Nevrološkega oddelka v SB Celje, kjer se ukvarja z diagnostiko in zdravljenjem vseh kroničnih nevroloških bolezni.


Mag. Suzana Isaković Vidović

dr. med., spec. radiologije

Fabjan

Medicinsko Fakulteto Univerze v Beogradu je zaključila decembra 1990. Podiplomski študij iz onkologije pa uspešno končala leta 1993. Specialistični izpit iz radiologije je opravila februarja 2000, magistrsko nalogo uspešno zagovarjala decembra 2000. Svoje znanje je nabirala in izpopolnjevala doma in v tujini (Univerzitetna klinika Dresden 2002, 2004, Barcelona 2005,Oxford 2011, UZ Leven 2012,Rim 2013, Graz 2014 ). Kot specialistka radiologije in radiacijske onkologije je svoje vrhunsko znanje in izkušnje dokazala z rednim delom na Inštitutu za onkologijo in radiologijo Srbije do leta 2008. Od leta 2008 naprej je redno zaposlena v SB Celje kot specialistka radiologije na Radiološkem oddelku kjer opravlja poleg odčitavanja klasičnih radiogramov tudi mamografije dojk, UZ (ščitnica, vrat, dojk  z aksilam, abdomna z prostato, testisov, sklepov in mehkih tkiv) in CT preiskave vseh organskih sistemov.

 


Pukl Miha

dr. med., spec. urologije

Pukl

Rojen leta 1982 v Celju, je obiskoval osnovno šolo na Polzeli ter 1. gimnazijo v Celju. Že v srednji šoli je čutil potrebo po izzivih ter se prijavil na program mednarodne mature v Mariboru, ki ga je tudi uspešno zaključil leta 2001. Sledila je odločitev o študiju medicine in vpis na MF v Ljubljani leta 2001. Študij je zaključil leta 2008, zatem je opravil strokovni izpit in pričel s specializacijo iz urologije v SB Celje leta 2009. Leta 2015 je specializacijo zaključil s specialističnim izpitom cum laude, izpit pa je leto kasneje opravil tudi na evropski ravni in si pridobil naziv FEBU. Kot specialist je redno zaposlen na urološkem oddelku SB Celje, kjer med drugim aktivno sodeluje v timu robotske kirurgije. Redno sledi stroki in sodeluje pri izobraževalnih aktivnostih na oddelku in širše. Želja po raziskovanju in izboljšavi kvalitete življenja bolnikov ga je napeljala na vpis na doktorski študij na univerzi v Ljubljani, ki je sedaj v zaključni fazi. Multidisciplinarno se uspešno povezuje z inštitutom za patologijo v Ljubljani, raziskovalnim inštitutom in kliniko v Vankuvru, Kanada. Ukvarjajo se z diagnostiko raka prostate.  


Duilio Peroša

dr. med., spec splošne kirurgije in specialist travmatologije

Po končani osemletki v Osnovni šoli Janko Premrl Vojko v Kopru, se je leta 1969 vpisal v Srednjo Zdravstveno šolo v Piranu. Z odličnim uspehom je maturiral 1973. Zaradi preprek pri vpisu na fakulteto, se je začasno zaposlil na Reševalni postaji v Izoli, kot medicinski tehnik. Leta 1974 se je vpisal na Medicinsko fakulteto na Reki. Študij je zaključil maja 1981. Enoletni zdravniški staž je opravil v tedanjem Zdravstvenem centru Koper. Po strokovnem izpitu se je junija 1982 zaposlil v Zdravstvenem domu Izola, novembra istega leta pa na kirurškem oddelku Splošne bolnice Izola kot zdravnik sekundarij. Program specializacije je pričel 1984, specialistični izpit na Katedri za kirurgijo KC Ljubljana, pa je opravil Februarja 1989. Med specializacijo v Ljubljani, je končal dvo-semestrski akademski magisterij iz kirurgije. Ves čas se ob delu dodatno izpopolnjuje, predvsem iz področja travmatologije in športnih poškodb. Izpostavili bi specializacijo iz artroskopske tehnike v ameriški Cleveland Clinic, pri kateri je dobil tudi štipendijo. Na kirurškem oddelku SB Izola, je vpeljal veliko novih operativnih tehnik, kot so artroskopske operacije, operacije otroških zlomov po Prevautu, intramedularna osteosinteza itd. Leta 2001 do 2003 je bil predstojnik kirurških oddelkov Splošne bolnice Izola, od 2004 dalje pa je vodja travmatološkega oddelka. V obdobju 2011 do 2013 je bil izvoljen za strokovnega direktorja SBI. Redno se udeležuje kot aktivni predavatelj na strokovnih travmatoloških srečanjih, objavljene ima tudi članke v strokovni literaturi. Od leta 2008 je habilitiran za visokošolskega učitelja na Visoki šoli za zdravstveno nego Izola – predmet travmatologija, plastična kirurgija in opekline. Od 2014 je konzultant za ramensko in komolčno artroplastiko pri LIMA corporated. Že tretji mandat je v upravnem odboru Travmatološkega društva Slovenije, ki se strokovno in organizacijsko ukvarja s to vejo kirurgije.


Jakob Merkač

dr. med., spec. ortopedske kirurgije

Jakob Merkač

Jakob Merkač, dr. med., se je rodil 25.7.1983 v Slovenj Gradcu. Po zaključeni gimnaziji na Ravnah na Koroškem je študij medicine nadaljeval na Medicinski fakulteti v Ljubljani in ga zaključil s pohvalo v letu 2009. V letu 2010 je pričel s specializacijo iz ortopedske kirurgije in opravljal kroženje v SB Slovenj Gradec, UKC Maribor, v Ortopedski bolnišnici Valdoltra ter na Ortopedski kliniki Ljubljana. Specializacijo je z odliko zaključil v juliju 2016 in se zaposlil v SB Slovenj Gradec na Oddelku za travmatologijo in ortopedijo. Tekom zadnjega leta specializacije se je udeležil srečanja evropskih specializantov ortopedske kirurgije v okviru EFORT Fellowship-a v Avstriji. Redno se izobražuje glede artroskopskih posegov ter tudi zamenjav umetnih sklepov tako v Sloveniji kot tudi v tujini. V SB Slovenj Gradec je kot specialist ortoped delal v splošni ortopedski ambulanti ter redno operiral. V letu 2017 se je zaposlil v OB Valdoltra na oddelku za artroskopijo in športne poškodbe, delno pa je še vedno zaposlen v SB Slovenj Gradec. Ukvarja se z artroskopskimi posegi na kolenu, rami in gležnju.


Ivan Parać

dr. med., spec. urolog

Ivan Parać

Ivan Parać, dr.med. specialist urolog se je rodil 21.03.1971 v Zagrebu, Hrvaška. Osnovno in srednjo medicinsko šolo je uspešno zaključil v Zagrebu. Leta 1990 se redno vpiše na Medicinsko Fakulteto Sveučilišta v Zagrebu, ki jo uspešno s pohvalo zaključi v roku z diplomo doktorja medicine leta 1997. Po zaključenem stažiranju in dvoletnim prostovoljnim delom na urološki kliniki Sestre Milosrdnice v Zagrebu, leta 2001 nadaljuje s pripravništvom na urološkem oddelku Splošne Bolnišnice Slovenj Gradec in nostrificira diplomo. Leta 2003 prične z specializacijo iz urologije, ki jo uspešno zaključi z specialističnim izpitom leta 2008, naslednje leto pridobi licenco za opravljanje specialističnega dela na področju urologije. Od takrat do danes je redno zaposlen kot specialist Urolog na urološkem oddelku Splošne bolnišnice v Slovenj Gradcu, od leta 2015 kot namestnik predstojnika oddelka. Redno se izobražuje, udeležuje in predava na strokovnih sestankih, simpozijih in kongresih v Sloveniji in tujini. Je avtor 12 objavljenih strokovnih prispevkov v medicinskih časopisih, dva v evropskih, kot glavni avtor, veliko več kot soavtor in mentor. Pomembna usposabljanja, ki jih je opravil na področju laparoskopskih minimalno invazivnih operacijskih tehnik iz urološke patologije, endoskopije urotrakta, modifikacije laparoskopskih pristopov, vključno z robotsko asistiranim ter uporaba najsodobnejše tehnologije med urološki posegi z certifikati. Redno opravlja številne laparoskopske in endoskopske urološke posege vključno z najzahtevnejšimi onkološkimi, kot je laparoskopska radikalna cistektomija z derivacijami. Govori slovenščino, hrvaščino, angleščino govorno in pisno A2, ter se intenzivno izobražuje v nemščini za B2. Usposobljen v računalništvu kot uporabnik Windows in iOS okolj.


Miodrag Aleksić

dr. med., spec. nevrokirurg

Miodrag Aleksić

Dr. Miodrag Aleksić, specialist nevrokirurg iz SB Celje, rojen 1967. V svoji dolgoletni praksi je vpeljal vrsto inovativnih metod v spremljanju in zdravljenju kritično bolnih nevrokirurških in nevroloških pacientov kakor tudi o spremljanju najnovejše metode kirurškega zdravljenja na področju kraniocerebralne in spinalne kirurgije. Opravlja vse vrste nevrokirurških operativnih posegov (možganskih tumorjev, vaskularne patologije-(epiduralno, subduralno, intramožgansko krvavitev), poškodbe glave in hrbtenice, pediatrične nevrokirurgije s posebnim zanimanjem pri oskrbi travm in spinalne kirurgije-(degenerativne bolezni, poškodbe).

Izobrazba:

  • 1987 - 1995 Medicinska fakulteta Niš, pridobil naziv Doktor medicine
  • 1996 - 2003 Specialističen študij iz nevrokirurgije, pridobil naziv Specialist nevrokirurg

Usposabljanje tekom specialističnega študija in po tem:

  • 2001 (oktober – november) Karolinska bolnišnica- departman za Nevrokirurgijo, Stockholm, Švedska
  • 2004 (september – december) Univerzni in bolnišnični center - Klinika za Nevrokirurgijo; Tours, Francija,
  • 2008 (septemeber) uspešno končal seminar iz Nevrokirurgije, Weill-Cornell Medicinski College, Salzburg, Avstrija,
  • 2010 Slovenija Spine simpozij, Ljubljana, Slovenija
  • 2012 Kirurške tehnike degenerativne lumbalne hrbtenice, Barcelona, Španija (De-Puy Institute)
  • 2014 Medtronic Academia
  • 2015 Napredno instrukcijski tečaj vratne hrbtenice, Barcelona, Španija (De-Puy Institute)
  • 2016 Napredni simpozij – Travma in degenerativne bolezni vratne hrbtenice, Ljubljana, Slovenija (AO Spine)

Udeleženec številnih mednarodnih, regionalnih in lokalnih kongresov, seminarjev in tečajev v cilju kontinuirane medicinske edukacije in usposobitve v stroki.
Svoje vrhunsko znanje in bogate strokovne izkušnje bo vpeljal tudi v našem diagnostično rehabilitacijskem centru Dobrna Medical.